Horjchen ・ Audio

Hia kaun eena daut Büak Enn Bloomenheim Oppjewossen toohorjchen soo auss de Schriewa daut fäaläsen deit.  Eena kaun daut entwäda em Internet toohorjchen ooda opp sien eajnen Räakjna holen onn daut Büak doamet aufspälen.

 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Ennleidinj [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Kapitel Eent [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Kapitel Twee [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Kapitel Dree [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Kapitel Feea [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Kapitel Fief [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Kapitel Sass [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Kapitel Säwen [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Kapitel Acht [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Kapitel Näajen [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Kapitel Tieen [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Kapitel Alw [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Kapitel Twalw [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Toom Schluss [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Dee Schriewa [mp3]

Audio recordings are also available of the author reading through the book Enn Bloomenheim Oppjewossen in Low German (Plautdietsch). Each chapter can be played online through this page, or downloaded for off-line playback.

 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Introduction [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Chapter One [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Chapter Two [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Chapter Three [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Chapter Four [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Chapter Five [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Chapter Six [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Chapter Seven [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Chapter Eight [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Chapter Nine [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Chapter Ten [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Chapter Eleven [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Chapter Twelve [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: Epilogue [mp3]
 • Enn Bloomenheim Oppjewossen: About the Author [mp3]