Play annotation Rɛ̈ɛ̈c de kɛi de piɔ̈u.
The sin of the heart’s bitterness.
Play annotation Ku rɛ̈ɛ̈c da agɔ̈th.
And the sin of anger.
Play annotation Kɛi de piɔ̈u ee thou nhiaar liŋliŋ.
A bitter heart is like eternal death.
Play annotation Mony de köör ke tiŋde.
The man of lion is with his wife.
Play annotation Ku mony de raan ke tiŋde.
And the human man is with his wife.
Play annotation Na ɣɔn, ke raan atɔu, paande ke tiŋde ku mithke.
Long ago, a man was at home with his wife and children.
Play annotation Ku yen eya, kɔ̈ɔ̈r ake cieŋ në piny lɔŋ den.
And also, lions lived on their part of the land.
Play annotation Ëtɛ̈ɛ̈n, go köör jal paande ke tiŋde ke ke cïï cɔk ke dɔm.
And a lion left his home with his wife when they were taken with hunger.
Play annotation Leki kör në kë bïkë cam.
They went to find something to eat
Play annotation Gokë cath rokkiy, go cïɛ̈n kë yökë.
And they walked in the forest, and found nothing.
Play annotation Gokë lɔ në piny lɔŋ cieŋ kɔc, në bɛ̈ï ke kɔc yic.
They went to the land where the people live, and into their homes.
Play annotation Gokë raan yö ke göth ɣööt, në wɛ̈ɛ̈ric wakɔ̈u ke tiŋde.
And they got the man angry in the house, in the middle of the night, with his wife.
Play annotation Go mony de köör ke tiŋde, kɔc piŋ ke ke jam ɣööt.
And the lion man with his wife heard the people while they were talking in the house.
Play annotation Go mony de köör tiŋde rɛ̈l!
And the man of lion yelled at his wife.
Play annotation Jiɛɛm ye palë rɔ piny, a nɔŋ kɔi jam ëɣönë.
He said, "Calm down, there are people talking in this house."
Play annotation Gokë kɔ̈ɔ̈c, ku pɛ̈lkë röt piny apieth në athïn kɔ̈u biiy.
And they stood, and they both calmed down on the outside of the door.
Play annotation Bïkë tïït në raan bï bɛ̈n bei ɣööt, bïkë dɔm, ku bïkë cam.
They will wait for a person to come out of the house, and they will catch and eat that person.
Play annotation Ku yeen eya monyë köör, abɔ̈ ke cath ke göth arëët kueriy, në agönh dït gö ke tiŋde.
And the lion man came walking on the path with a lot of anger and difficult anger with his wife.
Play annotation Ke yeen ëtɛ̈ɛ̈n, wën cïï mony de köör, ke tiŋde röt pälpiny, në athïn kɔ̈u biyiy.
The man of lion and his wife calmed themselves down on the other side of the door.
Play annotation Go meth jam ɣööt mɛɛnh de paande kɔc.
And the child of the people talked within their house.
Play annotation Lueel ye maa ku wää, ɣɛn bï lɔ biyic, ba lɔ peel.
He said, "Mother and father, I will go outside, I’m going to the bathroom."
Play annotation Go mony de raan tiŋde yɔ̈ɔ̈k ye jɔt rɔ!
And the man told his wife to get up!
Play annotation Ëmɛnë! Lɛɛrë mɛɛnh du biyiy.
"Now! Let your child outside."
Play annotation Go tiŋde rɔ jɔt, ku liep athin de ɣöndït.
And his wife got up, and she opened the door of the big room.
Play annotation Ku le në pɔrɔic, ku jiɛ̈p meth cïɛ̈ɛ̈n në ye kɔ̈u.
And they went into the small room, and she pushed her child behind her back.
Play annotation Ana ye liep athïn de pɔrɔic, ke rɔt mony de köör, mɛt kathïn dolic ku cu tiŋde.
When she opened the door of the small room, the man of lion grabbed her, together with the door, and rolled them together and gave it to his wife.
Play annotation Go monyë raan meth dɔɔric në tik kɔ̈u cïɛ̈ɛ̈n.
And the man snatched his child, behind the woman’s back.
Play annotation Ku miit ke dɛɛnë ɣöt.
And he pulled his belongings into the house.
Play annotation Ku thiöök ɣöt thok, ku gɛ̈ɛ̈r, ku jɔ rëër ɣöt tho ke cïrɔ guiir ke muk tɔɔŋ ke.
And he locked and bolted the entrance of the house and then he sat at the entrance and waited, while prepared and holding his weapons.
Play annotation Ku yenë ye cɔ̈ɔ̈k de mony de köör eya atit ɣöt tho në lɔŋ biyiy ke tit raan bï bɛ̈n bei yööt.
He did the same as the man of lion, who also waited outside the house for the person to come out of the house.
Play annotation Ke yeen të thɛɛr wën dɔm ë monyë köör tiŋë raan ke ka thin ku cu tiŋde.
When the man of lion took the man’s wife with the door and he gave it to his wife.
Play annotation Go tiŋë köör tiŋde raan thïëëc ye ye moc ka ye tik?
And the wife of lion asked the man’s wife, "Are you a man or a woman?"
Play annotation Go tiŋ de raan lueel, ye ɣɛn ye tik.
And the man’s wife said, "I am a woman."
Play annotation Go tiŋ de köör tiŋ de raan yɔ̈ɔ̈k ye ke yï lɔ nhial në tim nom.
And the woman of lion told the man’s wife to climb to the top of the tree.
Play annotation Në cuendïït ëtɔ̈ biyiy.
She went up the closest big Cuɛɛi tree.
Play annotation Na wën acï monyë köör nyin guut ɣöt thok në tiɛ̈t cen tïït ku cïn raan be bɛ̈n bei ɣööt, go rɔ jɔ dhuɔk tiŋde, lueel ye bɛ̈yë kë daan a wën.
And the man of lion got nothing at the entrance while he waited and waited but no one will come out of the house and then he returned to his wife and said to bring our belonging from before.
Play annotation Go tiŋde cuɔ̈ athïn, go monyë köör athïn yö ke piɔl arëët në ye cin.
And his wife gave the door and the man of lion felt the door with his hand and it was very light.
Play annotation Go liepic, go yö ke cïnic kë tɔ̈ thïn.
And he opened it and there was nothing inside.
Play annotation Go tiŋde thïëëc, ye kë wën tɔ̈ thïïn akou?
And he asked his wife, "Where is the thing that was in here before?"
Play annotation Go tik lueel ye ye lueel wu ca looi ya dï?
And the woman said, "What do you think I did with it?"
Play annotation Të neŋ en kë ë tɔ̈ thïn.
"If there was anything inside..."
Play annotation Ye lueel wu ca lie ke pïïr?
"Do you think I swallowed it alive?"
Play annotation Gokë jɔ jal ke ke kën bɛ cam në kë cïï ke gɔ̈th.
And they then left without eating because they became angry.
Play annotation Rɛ̈ɛ̈c da agɔ̈th.
Sin of anger.
Play annotation Ku rɛ̈ɛ̈c de kɛi de piɔ̈u.
And sin of the heart’s bitterness
Play annotation Miiny ye kɛi de piɔ̈u käŋ miɛɛny thin.
Lock the heart’s bitterness of things inside.
Play annotation Mony de raan acï tiŋde ciɛɛc biy bï lɔ cam ke menhde, në kë cien gɔ̈th ke tiŋde.
The man chased his wife out with his child to be eaten because he was angry with his wife.
Play annotation Tiŋde köör acï miɛ̈th den nyääk wei në kë cien gɔ̈th ke monyde.
The lion’s wife spoiled their food because she was angry with her husband.